Det naturliga faktumet

Människan är skapt för ett liv i rörelse. Det här har historiskt sett varit en avgörande del för vår fortsatta överlevnad. Att ständigt vara mobil har varit en vital del i flera avseenden. Vi har fått ett effektivare tillvägagångssätt i jakten på mat och har även i stor utsträckning kunnat undvika faror och hot. Det här lever i hög grad kvar än idag med skillnaden att det uppenbarar sig i en lite modernare tappning.

Den framåtsträvande människan

Att sitta still är något som ur hälsosynpunkt idag klingar väldigt negativt. Fysisk inaktivitet är förknippat med en rad olika hälsoproblem. Pulsen stiger, risk för hjärt- och kärlsjukdom ökar, ämnesomsättningen avtar, högt blodtryck och mycket mer därtill.

Det är ganska fascinerande att det som genom historiens gång haft stor betydelse för att vi överhuvudtaget har kunnat föra våra gener vidare står sig starkt än idag. Även om allting numera ter sig på ett tämligen annorlunda sätt kan mänskligheten inte kringgå det faktum att ett liv i rörelse alltjämt förhåller sig vitalt.

Träning är ett fenomen svårt att ge en entydig definition på. Det finns en mängd olika aspekter att ta in i detta sammanhang där det ena inte utesluter det andra. Människor är alla individer med olika förutsättningar, bakgrund, värderingar, tankar och känslor. Det här medför i sin tur att det också finns en kraftigt varierad syn på träning som helhet.

Ska sanningen fram är det mycket som kan anspela på träning. På samma sätt finns träning också med på många plan i gemene mans liv.

Fysisk aktivitet behöver inte nödvändigtvis innebära elitsatsning eller för den delen att livet i allmänhet ska kretsa kring det. Faktum är att det räcker med ett par raska promenader i veckan för att effekt ska uppnås. Ibland utförs träning utan att vi ens är medvetna om det. Leken med barnen, städningen, flytten, cykelturen till jobbet. Allt detta kan med fog klassas in i denna tvetydiga kategori.

Ibland handlar det även om en slags osäkerhet där hjälp på traven kan behövas. Det här kan uppenbara sig genom rådgivning alternativt behandling med fillers för att råda bot på problemet. Akademikliniken kan med fördel vara vägen att gå om hjälp på traven behövs.

Den vilseledande faktorn

I takt med det senaste decenniets digitala revolution har den allmänna synen på träning skakats om i sina grundvalar. Sociala medier har blivit en naturlig del av vårt liv. Vi får dagligen enorma mängder information att bearbeta, vilket är något våra annars komplexa hjärnor inte riktigt kan hantera. Det här har inte minst visat sig inom området träning där en tydlig hysteri omfamnat samhället och människorna i detsamma.

Det kan samtidigt inte stickas under stol med vilka enorma möjligheter och fördelar digitaliseringen i allmänhet och sociala medier i synnerhet har skapat. Det går idag att få ta del av sin omvärld på ett sätt som historiskt sett saknar motstycke. I en ständigt globaliserad värld har vi chansen att komma allt närmre varandra eftersom vi dagligen kan dela med oss av våra liv. Paradoxalt nog har det här även inneburit en onaturlig mekanism där vi inte lär känna varandra på riktigt.

Hänsyn behöver tas till att vi människor fungerar bäst i det fysiska mötet där ögonkontakt, empati och känslor förmedlas på ett sätt som digitala verktyg aldrig kan uppnå.